doc. dr. Skaistė Volungevičienė

2017-02-06 09:59

 

VU Filologijos fakultetas
Vokiečių filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 230
El. paštas Skaiste.Zabarauskaite@flf.vu.lt
Tinklalapis

 

 

 

SKAISTĖ VOLUNGEVIČIENĖ 2013 metais apgynė disertaciją Kolokacijų vertimo problemos: gretinamoji vokiečių-lietuvių kalbų studija. Jos mokslinių interesų sritys: tekstynų lingvistika, leksinė pastoviųjų junginių analizė, vertimo problemų tyrimai. Nuo 2004 m. dėsto įvairius dalykus Vilniaus universiteto studentams germanistams.

2014 m. vadovavo Rasos Godelytės (VDU) mokslinei praktikai „Vokiečių kalbos verbonominalinių konstrukcijų minimumas besimokantiems ir jų lietuviškieji atitikmenys“. Praktiką rėmė Lietuvos mokslo tarybos projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003). Projektas buvo finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2011–2012 m. buvo Europos Komisijos vykdomosios agentūros (EACEA) Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP) daugiašalio kalbų projekto „KoGloss: konstrukcijų glosarijai besimokantiems dalykinės kalbos – vokiečių, estų, latvių, lietuvių“ projekto vykdytoja, atsakinga už lietuvių kalbą.

Nuolat kelia kvalifikaciją tekstynų lingvistikos ir stabiliųjų junginių tyrimų srityse vykdama į stažuotes užsienio universitetuose. Dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra buvusi kelių tarptautinių konferencijų organizatore, savo tyrimų rezultatus skelbia moksliniuose straipsniuose.